Kreativitet

Kreativitet är en strategisk resurs i alla företag även om den alla gånger inte ses på det sättet. Kreativa människor ifrågasätter saker och kan därför upplevas som besvärliga.

Jag erbjuder mina kunder förutsättningslösa och kreativa samtal för att på det sättet bidra med nya lösningar och idéer. Det är lätt att fastna i gamla tankebanor, en utomstående kan se på en utmaning eller ett problem med andra ögon. Alla behöver en kreativ partner!

En definition

"Kreativitet är att upptäcka nya relationer, att se på saker ur nya perspektiv och att skapa nya kombinationer från två eller flera koncept som redan existerar i medvetandet."
- Dr. James Evans

Foto: Lego

Den kreativa processen

Förberedelse: (formulera, samla information) brainstorming
Inkubation: (skjut problemet åt sidan en tid, det undermedvetna arbetar)
Insikt: (insikt och/eller inspiration, kommer ofta plötsligt)
Verifiering och genomförande:
Insikten provas mot verkligheten och genomförs praktiskt

Att ställa frågor

Att ställa rätt frågor är ett bra sätt att ge sig in i den kreativa processen.
Vad kan jag byta ut / ersätta?
Hur kan jag kombinera detta med något annat? (innehåll, procedur)
Kan jag modifiera något?
Kan jag använda andra råvaror / material?
Kan jag göra något större eller mindre?
Vad kan jag ta bort? (ingående delar eller funktioner)
Finns det andra användningsområden?
Vad är motsatsen till det jag vill uppnå? kan ge fler idéer ...

Vad vi lärde oss i skolan

I skolan får vi lära oss hur vi ska tänka, vi får lära oss att tänka som alla andra. Inför ett problem lär vi oss att analytiskt välja det mest lovande alternativet och utesluta andra möjligheter. Istället för att leta efter möjligheter så lär vi oss att utesluta dem.

Alla vet hur Lego fungerar, små byggklotsar som kan fogas ihop på många olika sätt. Här är begränsningarna inbyggda i designen av produkten. När det gäller oss ligger begränsningarna i det system eller sätt att tänka som vi fått lära oss. Det sätt att tänka som vi har lärt oss har in-byggda begränsningar som hämmar vår fantasi och uppfinningsrikedom. Det är ett förutbestämt och uteslutande sätt att tänka som vi lärt oss i skolan. Kreativt tänkande fungerar tvärt om, det är förutsättningslöst och inneslutande. Man ser möjligheter istället för att utesluta dem.

Foto: Globen på Nordkap!