AVTALSVILLKOR

Copyright

Samtliga bilder på vår webbplats är skyddade av copyright. BoProd Media och respektive fotograf äger ensamrätt till alla bilder. Bilderna får inte publiceras, mångfaldigas eller på annat sätt nyttjas utan tillstånd från BoProd Media. All form av kopiering av bild till annan dator eller hårddisk är enbart tillåten för intern presentation och bedömning av bild.

Upphovsrätt

Tänk på att missbruk av bilder bryter mot svensk upphovsrättslag och medför straffansvar. I och med påbörjad bildsökning i vårt webbarkiv godkänner du dessa villkor.

Manipulering

Köp av användningsrätten för bild, berättigar ej till förändring av bildens form och innehåll. Sådan manipulering kräver skriftligt tillstånd från BoProd Media. Kontakta oss om du vill beskära eller ändra en bild på annat sätt.

Lagring av bildfiler

Högupplösta bildfiler ska, om annat inte överenskommits, raderas efter avslutad produktion. Om bildfiler erhållits på CD ska denna returneras till BoProd Media.

Slutlig bildanvändning

Vid all publicering ska bildbyline, "fotografnamn/boprod.se", anges i anslutning till bilden. Utebliven bildbyline ger BoProd Media rättighet att fakturera ett tillägg om 20% av tidigare fakturerat belopp för nyttjanderätten.

Bildköparen ska förse BoProd Media med ett exemplar av tryckt alster, avdrag, internetadress eller liknande där bildanvändningen framgår.

Priser

Priser debiteras enligt webbplatsens prislista, såvida annat ej överenskommits. Alla priser anges i SEK exklusive moms och avser engångsanvändning.

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Vid för sen betalning debiteras dröjsmålsränta med 8 %

Nordnorge